phone icon search icon
secondary menu iconsecondary menu icon

MENU

secondary menu icon secondary menu icon

Kursy ADR we Wrocławiu – przewóz materiałów niebezpiecznych

Zasady przewozu materiałów niebezpiecznych reguluje umowa międzynarodowa ADR z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych. Na świecie zarejestrowano już 50 milionów produktów niebezpiecznych. ADR to bardzo duża dziedzina transportu drogowego, często kierowcy nie zdają sobie sprawy, że akurat przewożą materiały niebezpieczne.

ADR – Kurs w Akademii Dobrej Jazdy

Organizujemy szkolenia ADR w Akademii Dobrej Jazdy we Wrocławiu. Na naszym kursie zdobędziesz uprawnienia do przewozu różnych materiałów, które wymagają specjalnego sposobu postępowania i odpowiedniego zabezpieczenia.

Szkolenie ADR z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych organizujemy we Wrocławiu przy współpracy z jednym z najlepszych doradców ADR w Polsce – Panem Markiem Łazowskim.

Co to są uprawnienia ADR?

ADR jest to określenie międzynarodowej umowy dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych, która zawiera przepisy dla transportu drogowego dotyczące opakowań, zabezpieczeń ładunków i oznakowań substancji niebezpiecznych. W Polsce przewóz towarów niebezpiecznych opiera się również na ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Zgodnie z założeniami ADR, przeszkoleni kierowcy, którzy przystąpili do kursu oraz zdali pozytywnie egzamin, mają możliwość przewożenia ładunków, do których zalicza się substancje:

  • żrące,
  • łatwopalne,
  • inne, które są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska.

W zależności od specyfikacji przewożonego ładunku należy odbyć w Akademii Dobrej Jazdy odpowiednie szkolenie ADR.

Kurs ADR podstawowy pozwoli kierowcom uzyskać odpowiednie kwalifikacje do przewozu drogowego ładunków niebezpiecznych następujących klas : 2,3,4,5,6,8,9 – z wyjątkiem przewozu towarów w cysternach.

Kurs ADR specjalistyczny jest szkoleniem umożliwiającym zdobycie odpowiednich kwalifikacji do przewozu materiałów niebezpiecznych określonych w specyfikacji kursu.

Przewóz materiałów lub substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, albo dóbr osobistych innych osób lub dla środowiska, regulowany jest przez międzynarodową konwencję ADR. Zgodnie z najnowszą wersją umowy ADR, towary niebezpieczne dzielą się na 13 klas zagrożeń:

1 – Materiały i przedmioty wybuchowe

2 – Gazy

3 – Materiały ciekłe zapalne

4.1 – Materiały stałe zapalne

4.2 – Materiały samozapalne

4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne

5.1 – Materiały utleniające

5.2 – Nadtlenki organiczne

6.1 – Materiały trujące

6.2 – Materiały zakaźne

7 – Materiały promieniotwórcze

8 – Materiały żrące

9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Jakie uprawnienia na kierowcę ADR?

W zależności, jakie towary chciałbyś przewozić, powinieneś posiadać stosowne uprawnienia. Punktem wyjścia dla każdego rodzaju przewożonych towarów są uprawnienia podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Kolejne z najczęściej posiadanych uprawnień ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, jest uprawnienie specjalistyczne do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 i 7.

Przewożenie produktów, będących pod nadzorem ADR, bez stosownych dokumentów do tego uprawniających, grozi wysokimi karami pieniężnymi.

Jak zdobyć uprawnienia kierowcy towarów niebezpiecznych?

Zgodnie z obwieszczenie ministra infrastruktury oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów ADR z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, do wykonywania transportu ADR, wymagane jest ukończenie 21 roku życia, posiadanie kodu 95 wbitego w prawo jazdy lub prawo jazdy kategorii B,C, CE wraz z badaniami lekarskimi i psychologicznymi z zapisami zgodnymi z ustawą o transporcie drogowym. Należy również ukończyć szkolenia i zdać egzaminy w zakresach wpisanych powyżej.

Szkolenia ADR muszą zostać przeprowadzone w ośrodkach szkolenia kierowców uznanych przez jednostkę nadzorującą, czyli Marszałka Województwa właściwego do miejsca realizacji kursu.

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez niego. Skład komisji wynosi 2 osoby, przewodniczącego pracownika urzędu oraz doradcę ADR, może być to doradca realizujący zajęcia w szkole. Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres szkolenia, optymalną liczbę godzin jest 24 na kurs podstawy, a na kolejne po 8 godzin każdy.

Obowiązki kierowcy po szkoleniu ADR

Po szkoleniu ADR kierowca przewozu materiałów niebezpiecznych jest odpowiedzialny za rodzaj przewożonych towarów, odpowiednie ich zabezpieczenie, nadzór i dostarczenie do odbiorcy docelowego. Taka osoba powinna dokładnie sprawdzić klasyfikację materiałów dopuszczonych do przewozu i zweryfikować ich dane pod kątem przepisów ustawy ADR.

Uwadze kierowcy po szkoleniu ADR nie powinny umknąć żadne wady, wycieki oraz niedociągnięcia techniczne związane z nieprawidłowym zabezpieczeniem transportowanego towaru.

Jakie są obowiązki odbiorcy materiałów niebezpiecznych?

Za bezpieczny przewóz materiałów niebezpiecznych zgodnie z przepisami w zakresie ADR odpowiada również nadawca, czyli osoba zlecającą transport. Do jego obowiązków należy m.in. upewnienie się, że wszystkie warunki względem przepisów ustawy ADR zostały spełnione – towar został odpowiednio sklasyfikowany, wykorzystano opakowania przeznaczone do przewozu oraz zastosowano właściwe oznaczenie ładunku.

Program szkolenia ADR

Każdy program szkolenia ADR we Wrocławiu jest dopasowany do poziomu kursu i obejmuje pełne przygotowanie do zdobycia uprawnień podczas egzaminu państwowego. W naszej Akademii Dobrej jazdy możesz wziąć udział w trzech kursach ADR:

  • podstawowym, który obejmuje wszystkie klasy (poza I i VII),
  • dodatkowym na cysterny ADR,
  • specjalistycznym, który obejmuje klasy I i VII.

W czasie szkolenia ADR poznasz przepisy ustawy dotyczącej przewozu materiałów niebezpiecznych oraz środki ostrożności, które należy bezwzględnie przestrzegać podczas transportu. Nasi praktyce przeszkolą Cię z odpowiedniej obsługi ładunków, weryfikacji ich oraz zasad postępowania, które należy znać i stosować przed wyruszeniem w trasę.

Kurs ADR Wrocław – dla kogo?

Zaletą posiadania uprawnień ADR jest możliwość zatrudnienia w firmach, które dają szerokie możliwości w zakresie zleceń na przewóz ładunków określanych mianem niebezpiecznych. Inną kwestią jest także wyższe wynagrodzenie. Od kierowców wymaga się natomiast pełnego skupienia i zachowania wyjątkowej ostrożności podczas prowadzenia pojazdu. Dodatkowo podczas załadunku czy rozładunku częstym wymogiem może być noszenie odpowiedniego stroju, którego celem jest zabezpieczenie pracownika.

Kierowcy z uprawnieniami ADR znajdują pracę między innymi u dużych producentów paliwa, gdzie są oni odpowiedzialni za jego rozwożenie i dostarczanie do stacji benzynowych. To natomiast tylko jedna z opcji. Uprawnienia pozwalają na prowadzenie cysterny z innymi substancjami, co stwarza wiele możliwości – zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Transport międzynarodowy otwiera zupełnie nowe możliwości oraz szanse na zdobycie większego doświadczenia. To w przyszłości owocuje stabilną pozycją na rynku pracy.

Jak wygląda egzamin państwowy na ADR?

Egzamin państwowy na ADR jest organizowany przez Wojewodę Dolnośląskiego, przeprowadza go komisja powołana przez w/w organ. Egzamin państwowy dla osób, które ukończyły kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną składa się z dwóch części:

Testu podstawowego oraz testu specjalistycznego.

Test podstawowy zawiera 20 pytań jednokrotnego wyboru, w których dopuszcza się udzielenie 4 błędnych odpowiedzi.

Test specjalistyczny zawiera 0 pytań jednokrotnego wyboru, w których dopuszcza się udzielenie 5 błędnych odpowiedzi

Osoby, które odbyły szkolenie z kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej zdają egzamin państwowy tylko w zakresie testu specjalistycznego.

Koszt egzaminu państwowego wynosi 1000 zł na grupę. Koszt egzaminu jest ponoszony przez Akademie Dobrej Jazdy.