phone icon search icon
secondary menu iconsecondary menu icon

MENU

secondary menu icon secondary menu icon

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ)

PKZ – czyli Profil Kierowcy Zawodowego. Profil ten jest analogicznym cyfrowym zbiorem danych przeznaczonym dla kierowców zawodowych. Profil ten należy wyrobić przed rozpoczęciem szkoleń okresowych lub kursów kwalifikacji, kwalifikacji wstępnej.

Jeżeli planujecie Państwo rozpocząć dwa szkolenia, w tym np. prawa jazdy kat. C oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, jesteście zobowiązani do wyrobienia dwóch profili. Należy wyrobić numer PKZ i PKK. Każdy z tych procesów opisujemy poniżej.

Wymagania wstępne

Jak wyrobić Profil Kierowcy Zawodowego?

W dniu 6 kwietnia 2022 weszły w życie przepisy zobowiązujące wszystkich kierowców zawodowych do wyrobienia profilu PKZ. Profil ten należy wyrobić w urzędzie komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

W celu wyrobienia PKZ należy:

 • złożyć wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy;
 • załączyć kopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego
 • złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej;
 • złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego;
 • kopię karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95,
  9) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm,
  10) kopię posiadanego prawa jazdy;
  11) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej;
  12) wzór podpisu na wniosku.
  Wydanie profilu jest bezpłatne, a profil wydawany jest „od ręki”.

Elektroniczny Profil Kierowcy Zawodowego, jak wyrobić?

Dobrą wiadomością dla wszystkich jest fakt, że PKZ można wyrobić za pomocą systemów elektronicznych.
Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy może być złożony w postaci elektronicznej. Do podpisu takiego wniosku należy użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

Do wniosku elektronicznego należy dołączyć:

 • elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia (wykaz powyżej),
 • elektroniczne potwierdzenie dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopię (skan) dowodu uiszczenia tych opłat,
 • elektroniczną kopię (skan) wzoru podpisu
 • zdjęcie
 • Osoba składająca wniosek elektroniczny dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek, oryginał orzeczenia lekarskiego oraz oryginał orzeczenia psychologicznego.

Karta Kwalifikacji Kierowcy

Karta Kwalifikacji Kierowcy jest dokumentem, który od dnia 6 kwietnia 2022 zastąpi wpisywany do prawa jazdy kod 95. Dokument ten jest zbiorczym poświadczeniem uprawnień kierowcy. Kartę otrzyma każdy kierowca wykonujący transport drogowy, który spełni wszystkie wymagania.

Przeczytaj także: Prawo jazdy z ograniczeniem – jakie są kody i co oznaczają?


Pierwszym krokiem do wyrobienia karty kwalifikacji kierowcy jest wyrobienie profilu kierowcy zawodowego. Następnie należy zrealizować odpowiednie szkolenia, zdać egzamin państwowy (dla kursów kwalifikacji). Po zakończeniu całego procesu wydział komunikacji wydaje Kartę Kwalifikacji Kierowcy.


Wydanie Karty jest płatne, koszt wynosi 150 zł.

Przejrzyste ceny bez niespodzianek

thumbs up icon

Nie doliczamy ukrytych opłat

thumbs up icon

Przejrzyste ceny bez niespodzianek

thumbs up icon

Nie doliczamy ukrytych opłat

thumbs up icon

Przejrzyste ceny bez niespodzianek

thumbs up icon

Nie doliczamy ukrytych opłat

thumbs up icon