phone icon search icon
secondary menu iconsecondary menu icon

MENU

secondary menu icon secondary menu icon

Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ OBOWIĄZUJĄCY W AKADEMII DOBREJ JAZDY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 • Niniejszy Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Akademii Dobrej Jazdy, zwanej dalej „ADJ”.
 • ADJ prowadzi działalność na podstawie zezwolenia nr 01200264 wydanego przez Prezydenta Wrocławia, uprawniającego do prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii: AM, Al, A2, A,.B, B+E, C, C+E, D1, D, D+E oraz instruktorów i wykładowców nauki jazdy.
 • ADJ organizuje także szkolenia operatorów maszyn i urządzeń, szkolenia spawaczy, inspektorów NDT, kursy BHP i pierwszej pomocy. 
 • Klient zapisuje się na kurs poprzez złożenie podania o udział w szkoleniu, zwanego dalej Podaniem.
 • Dane ADJ: 
Akademia Dobrej Jazdy Sp. z o.o. , NIP 895 227 45 71,
ul. Wiaduktowa 21 ul. Bierutowska 1a, ul. Sienkiewicza 128
52-111 Wrocław 51-317 Wrocław 50-340 Wrocław
tel.: 575757408       
email: adjsuperosk@gmail.com  
informacje dotyczące szkoleń kierowców: www.naukajazdy.wroc.pl, www.akademiakierowcyzawodowego.pl, www.akademiamotocyklisty.pl,
pozostałe szkolenia:www.akademiaoperatora.pl, www.akademiaspawania.pl, www.akademiadlaprzemysłu.pl, 

§ 2 WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS
 • Uczestnikiem szkolenia może być osoba pełnoletnia z zastrzeżeniem, że w przypadku kursów prawa jazdy wymagany wiek określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • ADJ jest uprawniona do weryfikacji tożsamości Klienta przed rozpoczęciem jak i w trakcie trwania szkolenia, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Do kursu prawa jazdy może przystąpić osoba, która uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, a w przypadku kierowców zawodowych również orzeczenie psychologiczne. W przypadku braku takiego orzeczenia ADJ nie może przeprowadzić kursu dla takiej osoby, w związku z brzmieniem art. 22 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz odpowiednio lit. b ustawy o kierujących pojazdami. Art. 22 tej ustawy określa również inne przypadki w jakich ADJ jest obowiązana do odmowy przeprowadzenia szkolenia. Jeśli Klient wniósł opłatę za kurs, ADJ po poinformowaniu o zaistnieniu przesłanek odmowy, niezwłocznie zwraca Klientowi taką opłatę. 

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W ORGANIZOWANYCH KURSACH 
 • Warunki udziału w kursach prawa jazdy, kursach dla wykładowców i instruktorów nauki jazdy, kursach dla kierowców wykonujących przewóz drogowy określa odpowiednio ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U 2011 r. nr 30, poz. 151 z późń. zm.) oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r. nr 125, poz. 1371 z późn. zm.).
 • Szkolenia operatorów maszyn budowlanych odbywają się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU. 2001 r. nr 118, poz. 1263, z późn. zm.) .
 • Szkolenia spawaczy, inspektorów badań nieniszczących oraz operatorów maszyn odbywają się zgodnie z procedurą odpowiedniej jednostki egzaminującej, tj.: TUV, Polskiego Instytutu Certyfikacji, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Instytutu Spawalnictwa (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa). 
 • Klient jest obowiązany do przestrzegania zasad BHP wywieszonych w salach wykładowych oraz respektowania poleceń osób prowadzących szkolenia w tym zakresie.
 • Klientom zabrania się samodzielnego używania maszyn i urządzeń bez nadzoru instruktora ADJ. Uczestnicy szkoleń z zakresu spawania, lutowania, zgrzewania, cięcia oraz badań NDT są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem spawalni, wywieszonym w pomieszczeniu praktyk spawalniczych i ścisłego przestrzegania tego regulaminu. 

§ 4 OBOWIĄZKI AKADEMII DOBREJ JAZDY 
 • ADJ zobowiązuje się̨ do przeprowadzania szkolenia w zakresie prawa jazdy zgodnie z:
 • ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 r. nr 98, poz. 602 z późń. zm.),
 • ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 r. nr 30, poz. 151 z późń. zm.), 
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r., w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 r., poz. 280 z późń. zm.),
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2018 r., poz. 1206) 
 • Ponadto, ADJ jest obowiązana do: 
 • świadczenia usług szkoleniowych zgodnie z przepisami prawa, odpowiednimi programami nauczania oraz procedurami szkoleniowymi dostępnymi w biurze ADJ, 
 • zapewnienia Klientom odpowiedniej infrastruktury szkoleniowej (sal wykładowych, placu manewrowego, spawalni, poligonu) oraz odpowiedniego sprzętu szkoleniowego wraz z niezbędnym wyposażeniem (pojazdów samochodowych, maszyn, spawarek),
 • wydania Klientowi odpowiednich materiałów dydaktycznych, jeżeli kurs obejmuje zajęcia teoretyczne,
 • wydania Klientowi zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

§ 5 OPŁATY ZA SZKOLENIE 
 • Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny kursu określonej w Podaniu jednorazowo w chwili jego składania lub w częściach z zachowaniem poniższych zasad:
– 10% ceny szkolenia – w dniu złożenia Podania,
– 50% ceny szkolenia – do dnia zakończenia zajęć teoretycznych, 
– 100% ceny szkolenia – do dnia zakończenia połowy zajęć praktycznych.
 W przypadku płatności w częściach, cena kursu jest wyższa o 100 zł od ceny uiszczonej w całości w dniu złożenia Podania.
2. Inne opłaty: 
 • odtworzenie karty zajęć praktycznych/ teoretycznych – 100 zł,
 • wydanie duplikatu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – 100 zł,
 • nie stawienie się na umówionych zajęciach z doskonalenia techniki jazdy odbywających się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy – 600 zł,
 • godzina zajęć dodatkowych/uzupełniających – określona na stronie www.naukajazdy.wroc.pl ,
 • nieobecność na umówionych zajęciach praktycznych – 75% wartości godziny zajęć dodatkowych/uzupełniających,
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny – 10 zł za każdy egzamin po 3 wynikach negatywnych,
 • drugi i kolejny egzamin praktyczny – równowartość ceny godziny zajęć dodatkowych/uzupełniających,
 • w przypadku zmiany formy zajęć praktycznych z internetowej na wykłady stacjonarne w trakcie szkolenia – 200 zł.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
 • Klient obowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych odbywających się zgodnie z planem szkolenia dostępnym w biurze ADJ, wydawanym na pierwszych zajęciach danego kursu. O terminie pierwszych zajęć Klient otrzymuje informację podczas składania Podania. W zależności od rodzaju szkolenia zajęcia praktyczne mogą być umawiane indywidualnie w biurze ADJ lub z instruktorem ADJ.
 • Po zajęciach Klient otrzymuje SMS-em na numer telefonu wskazany w Podaniu link wygenerowany przez system ADJ. Do odebrania i potwierdzenia linku potrzebny jest telefon komórkowy z dostępem do Internetu.
 • Klient zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia odbycia zajęć poprzez potwierdzenie (kliknięcie) przesłanego linku. W przypadku braku telefonu komórkowego z dostępem do Internetu, Klient potwierdza udział w zajęciach podpisem na odpowiednim wydruku.
 • Jeśli Klient przystąpi do kursu w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu albo innego środka odurzającego, lub będzie zachowywał się w sposób prowadzący bezpośrednio do zagrożenia utraty życia, zdrowia lub zniszczenia mienia, ADJ ma prawo wykreślić Klienta z listy uczestników szkolenia. ADJ jest uprawniona do wykreślenia Klienta również w przypadku innego zachowania utrudniającego w znacznym stopniu lub uniemożliwiającego udział w szkoleniu innym osobom. O zaistniałej sytuacji ADJ ma prawo poinformować́ Policję. ADJ ma prawo do zatrzymania lub żądania uiszczenia przez Klienta kwoty w wysokości odpowiadającej cenie zajęć, w jakich Klient wziął udział, obliczonej w sposób określony w § 8 pkt 3 oraz udokumentowanym kosztom poniesionym w związku z przygotowaniem szkolenia dla takiego Klienta, a także opłat określonych w § 5 pkt 2, jeśli mają zastosowanie. Rozliczenie winno nastąpić w terminie 7 dni od poinformowania Klienta o wykreśleniu z listy uczestników szkolenia z wyżej wymienionych przyczyn.
 • Klient jest zobowiązany do poszanowania powierzonego mu mienia ADJ. 
 • W przypadku zażywania leków lub innych środków mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg szkolenia, Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora przed zajęciami praktycznymi.
 • Klient może wziąć udział w zajęciach teoretycznych w formie e-learningu. Aby odbyć zajęcia w takiej formie, konieczne jest posiadanie komputera z systemem operacyjnym nie starszym niż Windows XP z dostępem do Internetu. Udział w części teoretycznej szkolenia w formie e-learningowej Klient deklaruje w Podaniu. Na adres e-mail, Klient otrzymuje login, hasło oraz adres strony internetowej do zalogowania, w celu rozpoczęcia szkolenia. Hasło można zmienić podczas pierwszego logowania. 
 • W przypadku kursów prawa jazdy, po ukończeniu szkolenia Klient obowiązany jest do wzięcia udziału w egzaminach wewnętrznych. W zakresie innych szkoleń egzaminy wewnętrzne odbywają się, jeśli tak określono w planie szkolenia. 
 • Protokoły ze zdanych egzaminów wewnętrznych oraz ewentualne protokoły z niezdanych egzaminów są dołączane do dokumentacji szkoleniowej.
 • Egzaminy wewnętrzne w zakresie kursów prawa jazdy są przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy o kierujących pojazdami.
 • Klientowi, który zakończył szkolenie oraz uzyskał pozytywne wyniki egzaminów wewnętrznych, ADJ wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

§ 7 ZASADY UCZESTNICTWA W EGZAMINACH PAŃSTWOWYCH
 • W zakresie szkoleń określonych w § 1 pkt 3 ADJ zobowiązuje się do uzgodnienia terminu egzaminu zewnętrznego z jednostką egzaminującą (wymienioną w § 3 pkt 3, odpowiednią z uwagi na rodzaj szkolenia). Informację o terminie egzaminu Klient otrzymuje SMS-em oraz na adres e-mail.
 • Warunkiem wyznaczenia egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej, którą ADJ wpłaca na rachunek jednostki egzaminującej, w wysokości określonej przez tę jednostkę. Informację o wysokości opłaty egzaminacyjnej Klient otrzymuje w chwili składania Podania, przy czym opłata jest ustalana przez jednostkę egzaminującą i może ulec zmianie.  
 • W przypadku egzaminu poprawkowego lub nieobecności na egzaminie w ustalonym terminie, Klient może przystąpić do kolejnego egzaminu po ponownym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Opłaty egzaminacyjne nie podlegają zwrotowi.
 • W przypadku poinformowania ADJ w terminie 7 dni przed wyznaczoną datą o niemożności przystąpienia do egzaminu, ADJ uzgadnia nowy termin egzaminu w ramach wniesionej opłaty egzaminacyjnej. Informację należy przekazać pocztą email na adres: grupa.akademia@gmail.com.

§ 8 ZASADY REZYGNACJI I PRZERWANIA SZKOLENIA 
 • Klient jest uprawniony do rezygnacji z kursu na pisemny wniosek złożony w biurze ADJ. Po otrzymaniu wniosku o rezygnacji ADJ wydaje odpowiednie dokumenty dotyczące szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji Klient jest obowiązany do uiszczenia opłaty za zajęcia, w których wziął udział, obliczoną zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu oraz opłat określonych w § 5 pkt 2, jeśli mają zastosowanie. W przypadku rezygnacji po dokonaniu zapisu, a przed pierwszymi zajęciami Klient ponosi koszt obsługi zapisu, w tym przygotowania miejsca dla uczestnika szkolenia, w wysokości 10% ceny kursu.
 • W przypadku rozliczenia w związku z rezygnacją z kursu określa się wartość zajęć teoretycznych i praktycznych odpowiednio po połowie ceny kursu. Cenę godziny zajęć oblicza się dzieląc połowę ceny kursu przez ilość zajęć teoretycznych lub zajęć praktycznych. Jeśli w dane szkolenie składa się wyłącznie z zajęć praktycznych, cenę kursu dzieli się przez ilość godzin zajęć praktycznych. Przy czym jako godzinę kursu, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, rozumie się 45 minut zajęć teoretycznych i 60 minut zajęć praktycznych, w przypadku pozostałych kursów określają to programy szkoleń jednostek egzaminujących.
 • Rozliczenie z tytułu rezygnacji z kursu winno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1.  
 • W przypadku gdy Klient przerwał kurs na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a cena wskazana w cenniku ADJ ogłaszanym na odpowiedniej stronie – określonej w § 1 pkt 6 – wzrosła, Klient może przystąpić do realizacji dalszej części kursu po dokonania odpowiedniej dopłaty. Jeśli Klient nie uiści różnicy w cenie, ADJ ma prawo odmówić Klientowi uczestnictwa w szkoleniu, a rozliczenie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni.

§ 9 POJAZD SZKOLENIOWY NA EGZAMINIE
 • W zakresie kursów prawa jazdy na wniosek Klienta istnieje możliwość uczestniczenia instruktora ADJ w egzaminie państwowym, a także możliwość zdawania egzaminu państwowego pojazdem ADJ.
 • Opłata za uczestnictwo instruktora ADJ w egzaminie wynosi 100 zł.
 • Opłata za zdawanie egzaminu praktycznego pojazdem ADJ kat. B, C,C+E,D jest równa trzykrotności ceny jednej godziny zajęć dodatkowych/uzupełniających, określonej na stronie: www.naukajazdy.wroc.pl. W takim przypadku Klient jest obowiązany do załatwienia wszelkich formalności w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego związanych z podstawieniem takiego pojazdu do egzaminu.
 • Opłata za zdawanie egzaminu praktycznego pojazdem ADJ kat. A,A1,A2 jest równa czterokrotności ceny jednej godziny zajęć dodatkowych/uzupełniających, określonej na stronie: www.naukajazdy.wroc.pl. W takim przypadku Klient jest obowiązany do załatwienia wszelkich formalności w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego związanych z podstawieniem takiego pojazdu do egzaminu.
 • W czasie egzaminu nie ma możliwości kontrolowania pojazdu przez instruktora ADJ, w związku z czym w przypadku uszkodzenia pojazdu, koszty naprawy pojazdu pokrywa sprawca uszkodzenia.
 • W przypadku kursów innych niż prawo jazdy, ADJ zapewnia Klientom odpowiednie maszyny i urządzenia na egzamin, w ramach ceny szkolenia. 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 • Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, jeśli Klient odbył wymagane przepisami prawa zajęcia i zaliczył z wynikiem pozytywnym egzaminy wewnętrzne (teoretyczny i praktyczny).
 • Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez ADJ. ADJ jest obowiązana do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni. Jeśli ADJ nie udzieli odpowiedzi w tym terminie, reklamację uważa się za uznaną. Reklamacje należy składać pocztą e-mail, na adres: grupa.akademia@gmail.pl lub pisemnie w biurze ADJ. 
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili złożenia Podania o udział w szkoleniu, do chwili zakończenia takiego szkolenia, tj. do wydania zaświadczenia o jego ukończeniu lub rezygnacji Klienta, o której mowa w § 8 pkt 1, bądź wykreślenia Klienta z listy uczestników szkolenia na podstawie § 6 pkt 4. W przypadku uczestniczenia instruktora ADJ lub podstawienia pojazdu ADJ na egzamin, § 9 Regulaminu pozostaje w mocy do chwili zakończenia egzaminu państwowego.
 • W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego, a w przypadku, gdy pozwanym byłby ADJ również sąd właściwy dla miejsca wykonywania szkolenia.  

Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych:
 • Administratorem danych jest Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy, ul. Bierutowska 1A, 51-317 Wrocław ,wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP: 8971207707, REGON: 932721100, email: adjsuperosk@gmail.com.
 • Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
– rekrutacja na kurs, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”;
– wykonanie umowy, dokumentowanie przebiegu kursu, realizacja reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
– marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
– kontakt w sprawie koordynacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
– udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
– rekrutacja pracownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu:       
– blokowania korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe; 
– marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej, – archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi prawne, usługi IT, usługi podwykonawców; dostawcom systemów informatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim; bankom w zakresie realizacji płatności; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
– wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
– realizacji reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. 
Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą;
– marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
– wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 1 roku;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
 • Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


Właściciel Akademii Dobrej Jazdy
Zofia Rabsztyn

Przejrzyste ceny bez niespodzianek

thumbs up icon

Nie doliczamy ukrytych opłat

thumbs up icon

Przejrzyste ceny bez niespodzianek

thumbs up icon

Nie doliczamy ukrytych opłat

thumbs up icon

Przejrzyste ceny bez niespodzianek

thumbs up icon

Nie doliczamy ukrytych opłat

thumbs up icon