Egzamin Państwowy

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

Egzamin państwowy jest organizowany przez Wojewodę dolnośląskiego, przeprowadza go komisja powołana przez w/w organ.
Egzamin państwowy dla osób, które ukończyły kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną składa się z dwóch części:
testu podstawowego oraz testu specjalistycznego.
Test podstawowy zawiera 20 pytań jednokrotnego wyboru, w których dopuszcza się udzielenie 4 błędnych odpowiedzi.
Test specjalistyczny zawiera 0 pytań jednokrotnego wyboru, w których dopuszcza się udzielenie 5 błędnych odpowiedzi


Osoby, które odbyły szkolenie z kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej zdają egzamin państwowy tylko w zakresie testu specjalistycznego.

Koszt egzaminu państwowego wynosi 1000zł na grupę. Koszt egzaminu jest ponoszony przez Akademie Dobrej Jazdy.