Program szkoleń

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

Kurs dla Instruktorów/Wykładowców Nauki Jazdy organizowany przez SUPER OSK Akademię Dobrej Jazdy jest organizaowany w oparciu o obowiązujące akty prawne, spełnia standardy i wymogi stawiane tego typu szkoleniom. Kurs posiada Akredytację Kuratora Oświaty oraz Certyfikację Systemu ISO 9001-2009.

Szkolenie dla Instruktorów składa się z części teoretycznej i praktycznej, natomiast szkolenie dla Wykładowców składa się tylko z części teoretycznej.

Uprawnienia Instruktora dają możliwość prowadzenia zajęć dla kandydatów na kierowców w zakresie teoretycznym i praktycznym, natomiast uprawnienia Wykładowcy dają możliwość prowadzenia tylko części teoretycznej.

 

Zajęcia teoretyczne trwają 130h i są podzielone na następujące bloki tematyczne:

- psychologia 10h,
- metodyka nauczania 50h,
- prawo ruchu drogowego 30h,
- technika kierowania i obsługi pojazdu 18h,
- bezpieczeństwo ruchu drogowego 10h,
- zasady prowadzenia ośrodka 6h,
- technika i taktyka jazdy 2h,

- praktyka instruktorska 4h.

 

Zajęcia praktyczne trwają 55h i są podzielone na następujące bloki tematyczne:

- technika i taktyka jazdy 5h,
- praktyka instruktorska 50h,
- dodatkowa (w zależności od kategorii szkolenia należy uwzględnić tzw. obserwacje instruktorskie) w następujących ilościach:

dla kat. A - 10h

dla kat. B, C - 30h

dla kat. C+E - 25h

dla kat. D - 15h

 

Szkolenie uzupełniające.

Kurs dla Instruktora Nauki Jazdy, który chciałby rozszerzyć swoje uprawnienia składa się 126h zajęć teoretycznych oraz 5h zajęć praktycznych. Szkolenie uzupełniające jest realizowane według powyżej opisanego zakresu tematycznego z wyjątkiem bloku "Praktyka Instruktorska", który jest wyłączony z szkoleń uzupełniających. Całość szkolenia jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami rozszerzenie uprawnień instruktorskich o kolejną kategorię jest równoznaczne z odbyciem kolejnego szkolenia składającego się zawsze z 126h zajęć teoretycznych i 5h zajęć praktycznych.

Przykład: posiadam uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie kat. B, a chciałbym zrobić dodatkowe uprawnienia w zakresie kat. A i C - muszę odbyć dwa osobne szkolenia uzupełniające.