Egzamin państwowy

Szkolenia i Kursy Prawo Jazdy Wrocław

Zasady przeprowadzania egzaminu państwowego dla Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy są opisane w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

 

Egzamin państwowy:

Egzamin państwowy dla Instruktorów i Wykładowców jest organizowany przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wojewoda powołuje komisję egzaminacyjną, w której skład wchcodzą następujące osoby: Sekretarz komisji, Członek komisji, Przewodniczący komisji.

 

Egzamin składa się z trzech części:

Część pierwsza egzaminu jest przeprowadzana w formie testu:
1) komputerowego – za pomocą urządzenia egzaminacyjnego – polegającego na wskazaniu wszystkich prawidłowych
odpowiedzi w pytaniach ujętych w banku pytań, wyświetlanych systemem losowym albo
2) pisemnego – polegającego na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi i wpisaniu ich oznaczeń literowych do
odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego.

 

W wojeództwie dolnośląskim jest praktykowana forma pisemna.

 

Czas trwania części pierwszej egzaminu wynosi:
1) 30 minut – dla prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A - 20 pytań,
2) 20 minut – dla prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T l- 14 pytań.

Pytania testowe zawierają conajmniej 1 prawidłową odpowiedź. Do każdego pytania jest przypisana waga 1, 2 lub 3 punkty. Uzyskanie co najmnie 34 z 40pkt. gwarantuje zaliczenie testu w zakresie kat. (A) i kat. B oraz uzyskanie co najmniej 23 z 28pkt gwarantuje zaliczenie testu w przypadku pozostałych kategorii.

 

Część druga realizowana w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych obejmującej przeprowadzenie jednych wybranych losowo zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, wynikających z programu szkolenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, z uwzględnieniem: przepisów ruchu drogowego, zarysu budowy i zasad obsługi technicznej pojazdu, techniki kierowania odpowiednim pojazdem, zachowania na miejscu wypadku i pomocy przedlekarskiej, bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 

Pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych nie powinien być krótszy niż 15 minut.

 

Część trzecia realizowana jest w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych obejmującej sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia, odpowiednio na placu manewrowym lub w ruchu drogowym, zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych:
a) określonych w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia – dla poszczególnych kategorii prawa jazdy objętych egzaminem,

 

Warunkiem przystąpienia przez osobę egzaminowaną do kolejnej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich poprzednich części egzaminu.

 

Koszt egzaminu:

 

 

Poz. 

 

Zakres egzaminu 

Opłata (w zł)

Część

pierwsza

Część druga

 

Część trzecia

1

Prawo jazdy kategorii B lub T

50

50

240

2

Prawo jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

50

50

260